Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Skip Navigation LinksConfigSerial

  
Value
  
D:\LVPDFTEMP\
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<div class="mucluc-detail-btcl">
<span class="mucluc-tt">Mục lục</span>
<a href="javascript:indexToggle()" class="mucluc-close" >Đóng</a>
</div>
<div class="mucluc-detail-title">
<div class="mucluc-detail-ttieude">Tiêu đề</div>
<div class="mucluc-detail-ttacgia">Tác giả</div>
<div class="mucluc-detail-ttrang">Số trang</div>
</div>
<div id="idmucluc" class="mucluc-detail-de-main">
<xsl:for-each select="Item">
<xsl:variable name="number" select="position() mod 2"/>
<div class="mucluc-detail-de-{$number} mucluc-detail-de">
<div class="mucluc-detail-detieude">
<a onclick="GoToPage({@TRANG})"><xsl:value-of select="@BAIVIET"/></a>
</div>
<div class="mucluc-detail-detacgia"><xsl:value-of select="@TACGIA"/></div>
<div class="mucluc-detail-detrang"><xsl:value-of select="@TRANG"/></div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<div class="SoBao-Title">
<xsl:value-of select="@BIBTITLE"/> (Số <xsl:value-of select="@NO"/> - <xsl:value-of select="@YEAR"/>)
</div>
<div class="SoBao-Menu">
<ul>
<li>
<a href="/default.aspx" title="VEBRARY">Trang chủ</a>
</li>
<li>
<a href="/sitepages/TapChiOnline.aspx?i={@BIBID}">Niên giám</a>
</li>
<li>
<a href="javascript:indexToggle()">Mục lục</a>
</li>
<li class="li-insearch" >
<span class="tbc-pre pre" title="Trang trước">&lt;</span>
<input type="text" class="tbc-page" id="txtPage" value="{@CURPAGE}" onkeypress="return AutoKeyPress(event)" />
<a class="tbc-go" href="javascript:GoClick()" title="Đến trang">Go</a>
<span class="tbc-pagenum">/<xsl:value-of select='@TOTALPAGE'/></span>
<span class="tbc-next next" title="Trang sau">&gt;</span>
</li>
<li class="li-zoomin">
<img title="Phóng to" class="zoomin zoom" onclick="zoomIn()" src="/_layouts/15/Vebrary/css/imgsobao/Zoom_in.png"  />
</li>
<li class="last-item li-zoomout">
<img title="Thu nhỏ" class="zoomout zoom" onclick="zoomOut()" src="/_layouts/15/Vebrary/css/imgsobao/Zoom_out.png"  />
</li>
</ul>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<xsl:variable name="path" select="@PATH"/>
<xsl:for-each select="Item">
<xsl:variable name="number" select="position()"/>
<xsl:if test="$number &lt; 3 ">
<div>
<img id="img{$number}" class="imgPDF img" style="width:100%" src="/_layouts/15/Vebrary/SerialOnline/PageGetImage.aspx?c=1&amp;p={@PAGE}&amp;f={$path}&amp;Ext=.pdf&amp;v1383127982170"/>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="$number &gt;= 3">
<div>
<img id="img{$number}" class="imgPDF img" style="width:100%" src="" />
</div>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>