Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả.
Cổng thông tin điện tử Thư viện tỉnh Bình Phước đang vận hành thử nghiệm.

Skip Navigation LinksConfigSerial

  
Value
  
D:\LVPDFTEMP\
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<div class="mucluc-detail-btcl">
<span class="mucluc-tt">Mục lục</span>
<a href="javascript:indexToggle()" class="mucluc-close" >Đóng</a>
</div>
<div class="mucluc-detail-title">
<div class="mucluc-detail-ttieude">Tiêu đề</div>
<div class="mucluc-detail-ttacgia">Tác giả</div>
<div class="mucluc-detail-ttrang">Số trang</div>
</div>
<div id="idmucluc" class="mucluc-detail-de-main">
<xsl:for-each select="Item">
<xsl:variable name="number" select="position() mod 2"/>
<div class="mucluc-detail-de-{$number} mucluc-detail-de">
<div class="mucluc-detail-detieude">
<a onclick="GoToPage({@TRANG})"><xsl:value-of select="@BAIVIET"/></a>
</div>
<div class="mucluc-detail-detacgia"><xsl:value-of select="@TACGIA"/></div>
<div class="mucluc-detail-detrang"><xsl:value-of select="@TRANG"/></div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<div class="SoBao-Title">
<xsl:value-of select="@BIBTITLE"/> (Số <xsl:value-of select="@NO"/> - <xsl:value-of select="@YEAR"/>)
</div>
<div class="SoBao-Menu">
<ul>
<li>
<a href="/default.aspx" title="VEBRARY">Trang chủ</a>
</li>
<li>
<a href="/sitepages/TapChiOnline.aspx?i={@BIBID}">Niên giám</a>
</li>
<li>
<a href="javascript:indexToggle()">Mục lục</a>
</li>
<li class="li-insearch" >
<span class="tbc-pre pre" title="Trang trước">&lt;</span>
<input type="text" class="tbc-page" id="txtPage" value="{@CURPAGE}" onkeypress="return AutoKeyPress(event)" />
<a class="tbc-go" href="javascript:GoClick()" title="Đến trang">Go</a>
<span class="tbc-pagenum">/<xsl:value-of select='@TOTALPAGE'/></span>
<span class="tbc-next next" title="Trang sau">&gt;</span>
</li>
<li class="li-zoomin">
<img title="Phóng to" class="zoomin zoom" onclick="zoomIn()" src="/_layouts/15/Vebrary/css/imgsobao/Zoom_in.png"  />
</li>
<li class="last-item li-zoomout">
<img title="Thu nhỏ" class="zoomout zoom" onclick="zoomOut()" src="/_layouts/15/Vebrary/css/imgsobao/Zoom_out.png"  />
</li>
</ul>
</div>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<xsl:template match="Items">
<xsl:variable name="path" select="@PATH"/>
<xsl:for-each select="Item">
<xsl:variable name="number" select="position()"/>
<xsl:if test="$number &lt; 3 ">
<div>
<img id="img{$number}" class="imgPDF img" style="width:100%" src="/_layouts/15/Vebrary/SerialOnline/PageGetImage.aspx?c=1&amp;p={@PAGE}&amp;f={$path}&amp;Ext=.pdf&amp;v1383127982170"/>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="$number &gt;= 3">
<div>
<img id="img{$number}" class="imgPDF img" style="width:100%" src="" />
</div>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>