Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Thư viện tỉnh Bình Phước xin kính chào quý độc giả
Xin chào tháng 5

Lạc Việt Page

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

              Là trung tâm tàng trữ ấn phẩm của tỉnh, Thư viện có nhiệm vụ xây dựng kho tàng di sản văn hóa thành văn trở thành kho tài liệu phong phú, đầy đủ và tiêu biểu nhất của Tỉnh.

Thư viện tỉnh Bình Phước có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và địa phương. Đặc biệt,Thư viện tỉnh còn có chức năng, thu thập, bảo quản và sử dụng chung vốn tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước.

Nhiệm vụ:

           Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Phước ngày càng vững mạnh. Quản lý, hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thư viện trong toàn tỉnh. Tổ chức các hình thức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện, tạo điều kiện thuận lợi để người đọc dễ dàng tiếp cận và sử dụng vốn tài liệu thư viện. Tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu bằng nhiều hình thức đến mọi đối tượng bạn đọc. Bổ sung làm phong phú và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và nhu cầu của nhân dân tỉnh nhà. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện toàn tỉnh. Biên soạn và xuất bản các sản phẩm thông tin – thư mục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.